رقابت 92 دانش آموز خوزستانی درالمپیاد علمی کشور پایان یافت