مسابقات قرآن بهترین وسیله برای رفع اتهام از نظام اسلامی است