طرح جامع مسکن به صورت رسمی منتشر شد/ هدف کاهش شاخص دسترسی به مسکن