روحانی: یک حکومت تازه کار که مسائل را نمی‎فهمد به جای استفاده همیشگیش از دلار بمب را برگزیده