صدور ۶ رای برای ناشران متخلف/۸ کتاب از سطح نمایشگاه جمع آوری شد