رابطه هاشمی و کارگزاران/ سال 76 از رقیب ناطق حمایت کردیم