آغاز چهارمین دوره جشنواره شمسه در دارالشهدای تهران