بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۳۶ / مازندران