در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح شد؛ ضرورت اصلاح شیوه بازرسی خودرو