یک هزار نفر از داوطلبان و مردم اندیکا آموزش امدادی را فرا گرفتند