تست نهایی خط لوله صادرات گاز به عراق / تمایل شرکت های خارجی برای مشارکت در پروژه های انتقال گاز