سناریوهای ایران در صورت طرح سنا آماده و اجرایی می شود