وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال ۱۶ نماینده به مجلس می‌رود