جلسه شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شد