آقای هاشمی! در این مورد از حضرت امام(ره) خاطره ای، چیزی ندارید!