وزير کار: چرا مردمي که روزي قنات مي‌کندند امروز دنبال يارانه هستند؟