برخی که پایشان گیر است،اجازه رسیدگی به تخلفات وزارت علوم دولت سابق را نمی‌دهند