مهمترین محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از ناشران /خطاست اگر کسی گمان کند حساسیت داشتن