سوغات فرنگ(24): یادمان قربانیان جنگ جهانی دوم در ایستگاه راه آهن پاریس