کسانی که کعبه آمالشان آمریکا است، ساده دل هستند/ دولتمردان آمریکا به نتایج مذاکره با ایران دل بسته‌ا