نشست استان شناسی زنجان در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می شود