کشتی مرسک با ضمانت شرکت ایجنت مرسک لاین رفع توقیف شد/ ضمانت‌نامه تعهد اجرایی دارد