رئیس اتحادیه اروپا آماده همکاری برای جلوگیری از خروج انگلیس