مطیعی «شمیم رحمان از یمن می آید»را در حمایت ازملت مظلوم یمن خواند