اکران فیلم سینمایی من دیگو مارادونا هستم / عکس: بهزاد عبدالباقی