حضور وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات