مداح محوری و پرداختن بیش از حد به این مساله آسیب جدی در مراسم های مذهبی است