دولت برای اقتصاد برنامه نداشته، ندارد و نخواهد داشت