در حفظ محیط‌زیست و نجات انسان‌ها مذهب، دسته و ملیت معنا ندارد