تخریب مناطق زیست محیطی، استان را از ریل توسعه خارج می کند