یادواره استانی 39 شهید ورزشکار کردستان برگزار می شود