رگبار پراکنده تا اواسط هفته در سیستان و بلوچستان ادامه دارد