زمینه برای توسعه مناسبات اقتصادی وفرهنگی بین ایران و ترکیه فراهم است