گشایش همایش انسان مهربان، دنیای آرام با حضور رییس جمهوری