دیمه‌ور:‌ با افزایش مدارس کوچک و کلاس‌های چندپایه مواجهیم