افتخار مذاکره با ایران را با عهدشکنی و زیاده‌خواهی از دست خواهید داد