تاماش آیان تلفنی تبریک گفت/ کمیته فنی از عملکرد توکلی رضایت دارد