گوشه ای از رحمانیت الهی در بهشت/توبه‌کننده گناهش را فراموش می‌کند