مسکو؛ عرصه برگزاری بزرگترین جشن روسیه در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم