ترکیه توافق جدید با عربستان برای حمایت از مخالفان سوری را انکار کرد