هزار جنگجوی سنی در الانبار به نيروی بسيج مردمی پيوستند