جواب قلعه نویی به حاج رضایی: شما که بنده پولی از همه لمپن تر هستی!