- تشکیل کمیته ای با هدف رفع مشکلات خودروسازان و قطعه سازان