اکران ویژه «من دیه گو مارادونا هستم» در پردیس چهارسو برگزار شد