كشته و زخمي شدن شماري از سفراي خارجي در سقوط بالگرد ...