رسانه‌های منافقین و عربستان، پيشتاز در جنجال سازی حادثه مهاباد