همکاری بلندمدت با خودروسازان چینی؛ پیش‌برنده یا پس‌ران؟