خسته کننده‌ترین شغل در بریتانیا: پیرمردی در جستجوی قطعات پازل