ممیزی کتاب، مشکل روشنفکران و جناح‌های سیاسی در ایران / خرمشاهی: چرا ما به خودمان شک داریم؟