رسایی: مطالبه رهبری در مورد فکت شیت هنوز محقق نشده است/ جزئیات مذاکرات هسته ای به مردم مصداق همدلی است